روزهای سخت میخواهی تمام بشوی؟؟؟

خانه نشینی ما هم یک روز تمام میشود

یک روز صبح

خورشید برای ما شهر را چراغان میکند

قناری ها برای برخواستن ما

به شادی اواز میخوانند

و باد برای دل خوش ما

شاخه ها را به رقص در می اورد....

***

اخرین دلسپید نوشت مرد پارسی

پ.ن))

فقفط نمیدانم تا انروز دوام میاورم

میدانم تو که باشی همه این روزها میاید....

/ 1 نظر / 28 بازدید