آقایون و خانم های محترم...
ما دیشب بعد 7ترم برای امتحان میانترم نشستیم درس خوندیم بشدت....
بلا نسبت شما عین س گ ، مثت خ ر خونها....تاکی؟تا ساعت 4 صبح به مولا اگر دروغ بگم...
خلاصه هیچی دیگه صبح 8متحان داشتم ،ما هم....
چیه توقع دارین ادمی کهتا 4:30 درس میخونده و بعدش خوابیده صبح ساعت 8 بره امتحان بده،خیلی زور میگین بمولا....
((یعنی بعد انتخابات 88 اینجور نسوخته بودم که امروز سوختم...
))
{عکس متفرقه از ایام قدیم}
بهنام خواجه امینیان 
اخرین خاطره بروز و زنده وقوع در:
دو روز مانده بپایان دنیا

/ 0 نظر / 13 بازدید