او....

عاقبت 

او می آید..

شاید روزی که من نباشم

شاید روزی که انقدر دلم شکسته شده باشد

و بخاطرش کفر گفته باشم

که از او فراری شوم

اما میدانم 

او که بیاید

بیش از آن که انتقام بگیرد

آغوش میگشاید و آرام میکند 

تا پاک شوم ز غمها

آری

او می آید...

/ 1 نظر / 34 بازدید
فهیمه خانم

زیبا وموجز اما ویرایشش کنید.انتقام بگیرم یا بگیرد؟